TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2013 Yılı İş Planı Yayınlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2013 yılına ait iş planını yayınladı. Bu iş planı, stratejik plandaki 5 başlık olan, Tüketicilerle İlgili Konular, Rekabetçi Pazar ile İlgili Konular, Yenilikçilik ve ARGE, Bilgi Toplumu ve Kurumsal Yapı başlıkları altında inceleniyor. Toplam 41 faaliyet konusu belirlenmiş gözüküyor. En çok faaliyet planlanan konular Tüketiciler ve Bilgi Toplumu Başlığı altında yer alıyor.
 

Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan iş planını maddeler halinde aşağıda sunuyoruz;
 

Tüketicilerle İlgili Konular

3N hizmetlerine ilişkin hizmet kalitesi ölçütlerinin belirlenmesi.
AB ülkelerinde düzenleyici gelişmeler bülteni hazırlanması.
Türkiye elektronik haberleşme sektörü üç aylık pazar verileri raporunun hazırlanması.
Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yıllık istatistik bülteni hazırlanması.
TTTE PGD’ye dair Yönetmeliğin uygulama usul ve esaslarının güncellenmesi. (Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği)
E-Piyasa gözetimi ve denetimi (E-PGD) altyapısının kurulması.
Türkiye’de üretilen, imal edilen veya montajı yapılan cihazların bildirimine dair Tebliğin güncellenmesi.
Çalışma Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetim faaliyetleri.
Kurumun denetimine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile yetkilendirilmiş işletmecilerin denetimi.
3N mobil haberleşme şebekelerinde kapsama alanı saha ölçümlerinin yapılması.
3N mobil haberleşme şebekelerine yönelik hizmet kalitesi saha ölçümlerinin yapılması.
Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası kurslarının düzenlenmesi.
Frekans spektrumunun taranması.
 

Rekabetçi Pazar ile İlgili Uygulamalar

Elektronik haberleşme sektöründe sabit – mobil ikamesinin değerlendirilmesi.
Referans arabağlantı ve erişim tekliflerinin onaylanması ve güncellenmesi.
Çalışma 450-470 MHz frekans bandının boşaltım çalışmaları.
Referans erişim/arabağlantı teklifleri kapsamında yapılan düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması ile söz konusu düzenlemelere uyumun sağlanması.
İşletmeciler arasında uzlaştırma prosedürü işletilmesi.
 

Yenilikçilik ve ARGE

Koşullu erişim sistemlerine ilişkin düzenleyici yaklaşımlar.


11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Haberleşme Komisyonu koordinatörlüğü.
Sektördeki firmalar, kurum ve kuruluşlar arasında Ar-Ge ve diğer konularda teşvik ve destekler hakkında farkındalık oluşturma.
Frekans tahsis ve ücret tahakkukunda internet tabanlı programların kullanımına ilişkin çalışma
Milli Monitör Sistemi (MMS)

Dünya Radyokomünikasyon Konferansı 2012 (WRC-2012) sonrasında milli frekans planının güncellenmesi.
Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli frekanslara ait bilgilerin güncellenmesi.
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmaların standardizasyon çalışmaları konusunda farkındalığının artırılması
 

Bilgi Toplumu

Elektronik imza düzenlemelerinin güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması.
Kayıtlı elektronik posta düzenlemelerinin güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması.
İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması.
İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine ve uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılara ilişkin düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi.
IPTV hizmetlerine ilişkin uluslararası uygulamalar ve Türkiye için öneriler.
Elektronik haberleşme güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yapılması.
Ulusal siber güvenliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
Bilgi toplumuna dönüşüme etki eden gelişmelerin takip edilerek ülkemize yönelik çalışmalar yapılması.
Bulut bilişime ilişkin eylem planı hazırlanması.
Makineler arası haberleşme (M2M) uygulamaları.
 

Kurumsal Yapı

Genişleme ülkelerindeki elektronik haberleşme ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin düzenleyici ve pazar gelişmelerinin izlenmesi projesi kapsamındaki 2013 yılı toplantısının organizasyonu.
Uluslararası ikili işbirliği kapsamında eğitim programları düzenlenmesi.
İkili işbirliği.
8. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı.
ITU Konsey toplantıları.
 

İşplanında dikkat çeken hususlar

Çalışma Elektronik haberleşme sektöründe sabit – mobil ikamesinin değerlendirilmesi (haziran 2013)
 

BTK'nın 2013 yılında, gerileyen sabit telefon sektörüne yönelik önlem alacağı görülüyor. Bu faaliyet konusunda kurumun açıklaması şu şekilde;
 

Dünya genelinde 2002 yılında toplam mobil kullanıcı sayısı toplam sabit kullanıcı sayısını geçmiş ve o tarihten itibaren artmaya devam etmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde, Ülkemizdeki mobil abone sayısı artarken sabit abone sayısında ise son yıllarda belirli bir oranda gerileme görülmektedir. Nitekim 2012 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Ülkemizdeki toplam sabit abone sayısı 14 milyona gerilerken, mobil abone sayısı 67,16 milyon civarında bir rakama ulaşmıştır.

Sabit hizmetlerin mobil hizmetlerle değiştirilmesi şeklinde ifade edilen sabit – mobil ikamesinin Ülkemizde mevcut olup olmadığı, mevcut olması halinde ise sabit-mobil ikamesinin seviyesi ve türlerinin değerlendirilmesinin, sektöre ilişkin yapılacak düzenlemeler açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.

Yapılması öngörülen bu çalışma kapsamında, konuya ilişkin Kurumumuz nezdinde yapılması planlanan anket sonuçları da göz önüne alınarak elektronik haberleşme sektöründeki sabit – mobil ikamesinin değerlendirilmesi ve olası düzenleme önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Milli Monitör Sistemi (MMS) (aralık 2013)

Spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerini daha verimli yapabilmek için Milli Monitör Sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma yapılması. MMS’nin bakım onarım faaliyetleri ve iyileştirilmesi planlanmaktadır.
 

11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Haberleşme Komisyonu koordinatörlüğü (haziran 2013).
 

Dünya ile bütünleşmiş, AB ile uyumlu, hızlı, ekonomik, güvenli ve akıllı ulaşım çözümlerine ülkemizi taşıyacak yeni politika ve stratejilerin geliştirilebilmesi için; Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanının istemi üzerine, 11’inci Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şûrası’nın 2013 yılı Haziran ayında yapılması ve çalışmalarının başlatılması kararlaştırılmıştır.
 

11’inci Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şûrası bünyesinde oluşturulan komisyonlardan biri olan Haberleşme Komisyonu, Kurumumuz koordinatörlüğünde yürütülecektir. İletişim ve posta sektörlerine yönelik oluşturulan Haberleşme Komisyonunda, Kurum personelinin yanında; sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunması planlanmıştır.

Söz konusu Komisyon çalışmalarının somut çıktısı olarak, 6 bölümden müteşekkil bir rapor hazırlanacak olup, söz konusu raporun hazırlanmasında mevcut ve gelecek durum analizlerinin yapılmasının yanı sıra; sibergüvenlik, yazılım, oyun pazarı, test merkezleri, yeşil enerji, yerli üretim, e-ticaret, sayısal arşiv merkezleri, çağrı merkezleri, 2’nci el cep telefonu pazarı ve yeniden dönüşüm konularının da incelenmesi planlanmaktadır.
 

İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması (kasım 2013).
 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 35 inci maddesi ile internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasları belirleme görev ve yetkileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 07.11.2010 tarih ve 27752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnternet Alan Adları Yönetmeliği” ile “.tr” uzantılı alan adlarının yönetimi görevi BTK’ya verilmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde “.tr” uzantılı alan adları yönetimi yeniden yapılandırılacaktır.
 

.tr” uzantılı internet alan adı sistemi ile buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine, rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistem olan “.tr” ağ bilgi sistemi (TRABİS) BTK tarafından kurulacak ve işletilecek veya belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü bir tarafça kurulması ve işletilmesi sağlanacaktır.
 

Ulusal siber güvenliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması (ocak-aralık 2013).
 

2012 yılı sonunda yapılması planlanan II. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatına ilişkin sürecin 2013’de devam edeceği, bu kapsamda sonuç raporunun hazırlanacağı, ulusal ve uluslar arası etkinliklerde/platformlarda konuya ilişkin sunumlar yapılacağı
değerlendirilmektedir.
 

Ayrıca, Kötücül Yazılımlarla Mücadele Projesi ile bireysel ve kurumsal internet kullanıcılarının köle bilgisayar olmalarının önlenmesi, kötücül faaliyetlerle mücadelede ulusal ve uluslararası başarıların ve birikimlerin paylaşılması, böylece dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelen kötücül faaliyetlerin ülkemizde meydana gelmeden önlenebilmesi hedeflenmektedir.
 

Bulut bilişime ilişkin eylem planı hazırlanması.

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması adına, bulut bilişim hizmetinin önemli faydalar sağlaması beklenmektedir. Söz konusu çalışmada, dünyadaki gelişmelerin incelenerek ülkemiz için bir yol haritasının belirlenmesi hedeflenmektedir.  site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr