TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Yazılım Programlarının Yurtdışına CD Olarak Gönderilmesi

Bu hafta Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile, yazılım programlarının CD olarak yurtdışındaki müşterilere gönderilmesinde yaşanan sıkıntıya çözüm getirildi. GİB tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi;
 

12/03/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No 1)’nin “3.6. Yazılım Faaliyetleri” bölümü değiştirilmektedir. Yapılan değişiklikle, yazılım programlarının CD olarak yurt dışındaki müşterilere gönderilmesinde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yazılım programlarının elektronik transfer yöntemiyle de yurt dışına gönderilmesine imkan sağlanmaktadır.
 

Tebliğ ile yapılan değişiklik şu şekilde;
 

MADDE 1 – 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “3.6. Yazılım Faaliyetleri” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

“3.6. Yazılım Faaliyetleri
 

Tebliğin bu bölümünde geçen;
 

Elektronik transfer yöntemi: Yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesini,
 

Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,
 

Yurt dışındaki müşteri: İkametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini,
 

ifade eder.
 

Yazılım tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve elektronik transfer yöntemiyle ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler 3218 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecektir.

Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;
 

Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması,

İşyeri altyapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,

Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,

Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

Dövizin Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.),

Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi
 

gerekir.
 

Ancak, uygulamada aşağıdaki faaliyetler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir:
 

Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri,

Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları.”
 

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr