TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi YÜTAM

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM) kurulacak.
 

YÜTAM'ın merkezi Gebze olacak.
 

MERKEZİN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARI OLACAK:
 

- Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından belirlenen politika, strateji ve hedefler doğrultusunda bilimsel ve teknolojik alanlarda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 

- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 

- Üniversitelerde icra edilen bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının, ihtiyaç duyulan teknoloji alanlarında kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 

- Üniversitelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkezleri ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmak.
 

- Görev alanı ile ilgili olarak laboratuvarlar ile temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmeye yönelik test altyapılarını kurmak, kullanıma açmak veya işlettirmek için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
 

- Görev alanı ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde anlaşmalar yapmak.
 

- Görev alanı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre hizmet vermek.
 

YÖNETİM KURULU, 7 ÜYEDEN OLUŞACAK
 

Yönetim Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, üniversitelerden ve özel sektörden ikişer temsilci ile YÜTAM Başkanı olmak üzere yedi üyeden oluşacak.
 

YÜTAM Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanı olacak.
 

Yönetim Kurulu üyeleri, bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği bulunan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve bilimleri başarı ile kurmuş veya yönetmiş olanlar, lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında veya Ar-Ge inovasyon ve teknoloji yetkinliği bulunan firmalarda en az on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından belirlenecek.
 

YÜTAM Başkanı dışındaki yönetim kurulu üyeleri en fazla dört yıl görev yapabilecek. Başkanın görevi sona erdiğinde yönetim kurulu üyeliği de sona erecek. Kurul üyeleri üst üste en fazla iki defa seçilebilecek. Herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye seçilecek. Bu şekilde seçilenler yerine seçildikleri üyelerin sürelerini tamamlayacak.
 

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı beş, karar yeter sayısı dört olacak.
 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLAR OLACAK:
 

-Ülkenin bilim, teknoloji ve sanayi politika, strateji ve hedefleri doğrultusunda YÜTAM'ın faaliyetlerini yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek.
 

-Merkezin stratejik plan, yıllık bütçe teklifi, kesin hesap ve faaliyet raporlarına ilişkin karar almak.
 

-YÜTAM'ın faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde üye olunması veya üyelikten ayrılması için karar almak.
 

-Görev alanı ile ilgili olarak laboratuvarlar ile temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmeye yönelik test altyapılarının kurulmasına ilişkin karar almak.
 

-YÜTAM'ın taşınır ve taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin karar almak.
 

-YÜTAM'a taşınmaz alınmasına veya satılmasına veya laboratuvarlar ile temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmeye yönelik test altyapılarının işlettirilmesine yönelik hususları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının onayına sunmak.
 

-YÜTAM faaliyetleri kapsamındaki ücret, telif ve işlenme ücreti, tutar veya üst limitlerine ilişkin karar almak.
 

-YÜTAM bünyesinde elde edilen tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesine ve lisans izninin verilmesine karar vermek.
 

-YÜTAM'a yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin karar almak.
 

YÜTAM Başkanlığı; YÜTAM Başkanı, beş başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak.
 

YÜTAM bünyesinde bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere ilgili yasalar çerçevesinde yabancı personel istihdam edilebilecek. 

 

sabah.com.trsite design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr