TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

İç Girişimcilik ve İş Planı

İç girişimcilik, mevcut bir organizasyon içinde yeni işlerin yaratılması olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetin şiddeti giderek artmaktadır. Bu ortam, varolan işletmeleri rekabet avantajı kazanıp ayakta kalabilmeleri için girişimci olmaya yönlendirmektedir. Özellikle büyük ve kurumsal işletmeler, küçük işletmeler gibi rahat davranamadıklarından dolayı kurum içindeyeni girişimler başlatmaktadırlar. Var olan organizasyon içindeki girişimcilik anlamına gelen iç girişimcilik, günümüzde girişimcilik trendini yükselten faktörlerden birisidir. Günümüzde küreselleşme, dünyanın her yerindeki işletmelerde vesektörlerde büyük ve derin değişimlere neden olmaktadır.

Karşılaşılan bu hızlı, radikal ve hayati öneme sahip değişimlerden dolayı, işletmelerin amaçlarını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri, faaliyetlerini köklü ve anlamlı biçimlerde yeniden yapılandırmaları, kendilerini başarıya ulaştıracak stratejilerini yeniden geliştirmeleri ve bu stratejileri uygularken daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, küreselrekabetin giderek arttığı bu dönemde işletmelerin varlığını devam ettirebilmeleri  “sürekli yenilik”  anlayışını benimsemeleriyle gerçekleşebilmektedir. Bundan dolayı, var olan işletmeler içerisinde çalışanlara daha fazlaözerlik, özgürlük ve kaynak kullanabilme imkânı veren, çalışanların yaratıcı enerjilerini kullanarak yenilik yapmalarını sağlayan bir metot olarak birçok araştırmacı, uygulamacı ve akademisyen tarafından “iç girişimcilik” tavsiye edilmektedir.

İç girişimcilik,

Organizasyonları karlılık, ekonomik büyüme bakımından yeniden canlandırdığı ve performanslarını iyileştirdiği için organizasyonel ve ekonomik gelişmede çok önemli dinamik bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte iç girişimcilik, belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik değildir, ekonomiyi bir bütün olarak ele almakta ve her sektördeki tüm işletmelere yönelik olabilmektedir. Bu bağlamda, iç girişimcilik verimlilik artışı sağlayarak, en işletme uygulamalarını ortaya çıkararak, yeni endüstriler yaratarak ve işletmelerin uluslararası rekabet seviyelerini yükselterek girişimsel faaliyetleri ve ekonomiyi derin bir şekilde etkilemektedir.

Sizlere bir iş planı örnek şablonu da sunayım;

1.GİRİŞ

2. İŞLETMENİN TANIMI

2.1. İşletmenin genel tanımı

2.2. Endüstrinin yapısı

2.3. Hedef ve amaçlar

2.4. Sunulacak ürün ya da hizmetin farklılığı

3. PAZARLAMA PLANI

3.1. Araştırmalar ve analizler

3.1.1. Hedef pazar (tüketiciler) Girişimcilik

3.1.2. Pazar büyüklüğü ve eğilimleri

3.1.3. Rekabet yapısı

3.1.4. Tahmini pazar payı

3.2. Pazarlama stratejisi

3.2.1. Satışlar

3.2.2. Dağıtım kanalları

3.2.3. Reklam ve tanıtım

4. FAALİYET/ ÜRETİM PLANI

4.1. Kuruluş yeri analizi

4.2. Üretim ihtiyaçları (makineler, binalar ve araçlar)

4.3. Tedarikçiler ve ulaşım imkânları

4.4. İş gücü

4.5. Üretim maliyetleri ile ilgili bilgiler

5. YÖNETİM PLANI

5.1. Yönetim takımı (kilit personel)

5.2. İşletmenin yasal yapısı

5.2.1. Tedarik sözleşmeleri

5.2.2. Çalışanlarla yapılan sözleşmeler

5.2.3. Mülkiyet yapısı

5.3. Yönetim ve danışmanlarla ilgili bilgiler

6. FİNANS PLANI

6.1. Finansal tahminler

6.1.1. Tahmini tablolar (gelir tablosu, bilanço, nakit akım tablosu)

6.2. Fon kaynakları ve kullanımları

6.3. Yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı

7. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

7.1. Geliştirme ve dizayn planları

7.2. Teknik araştırma sonuçları

7.3. İhtiyaç duyulan teknik ve diğer destekler

7.4. Ar-Ge faaliyetlerinin maliyet yapısı

8. ÖNEMLİ RİSKLER BÖLÜMÜ

8.1. Olası problemler

8.2. Riskler

8.3. Alternatif eylem planları

9. ZAMAN TABLOSU BÖLÜMÜ

9.1. Aktivite planının hazırlanması

10. EKLER

 

Açıklamalar;

1.Giriş

Bankacılar, ortak sermayedarlar, yatırımcılar ve planı okuyan çoğu kişi, planın özelliklerini ve önemli bölümlerini gösteren bir girişin olması gerektiğini savunmaktadırlar. Giriş üç sayfadan uzun olmamalı ve izlenecek tüm aşamalar hakkında genel bir fikir edinmeye olanak vermelidir. Bu şekildeki bir giriş planın her bir bölümünün tanımlaması sağlanmış olacaktır. Giriş bölümü için seçilecek ifadeler işletmenin türünü, pazar fırsatlarını, finansal ihtiyaçlarını, tahminler ve işletme ile ilgili teknolojiyi ya da özel araştırmayı kapsayacak biçimde hazırlanması gerekir. Çünkü giriş, planın ilk bölümü olduğu için bütünün kalitesini ortaya koymak zorundadır. Giriş bölümü aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:

• İşletmenin adı ve adresi, • Girişimcinin ismi ve telefon numarası, • Kısaca işletmenin tanımı, • İşletmenin ve endüstrinin yapısı, • Finansal ihtiyaçların tutarı ve finansal yapının bileşimi.

2. İşletmenin Tanımı
Bu bölümde işletmenin tanımı, endüstrinin yapısı, misyonu, ana amaç ve hedefler belirlendikten sonra aşağıdaki sorulara cevap bulunmak zorundadır: 

• Sunulacak ürün veya hizmet kimlere sunulacak ve diğer ürün ve hizmetten farkı nedir? • İşletmenin güçlü yanları ve rekabet üstünlüğü sağlayacak özellikleri nelerdir? • Hangi faktörler işletmeyi başarıya taşıyacaktır? • Yeni organizasyonda kullanılacak kişisel beceri ve tecrübeli olunan noktalar nelerdir?

3. Pazarlama Planı
Bu bölümde satış tahminlerinin gerçekleştirme tarzına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 

• İşletmenin pazara ilişkin amaçları ve amaca ulaşmak için uygulanan stratejiler, • Potansiyel pazarlara erişme stratejiler, • Potansiyel müşterilerle iletişim kurulması ve onların ilgilerinin çekilmesinin yol ve yöntemleri, Girişimcilik • Yer seçimi konusunda nasıl bir strateji izleneceği, • Satış sonrası verilecek hizmetler ve satış durumunda hizmet ve garanti politikası.

4. Faaliyet/Üretim Planı
Bu bölümde ürün veya verilen hizmetlerin ayrıntılarıyla ilgili tüm teknik ve yönetimsel konular sıralanır. Üretim planının oluşturulması ve hazırlanması sürecinde, şu noktalara dikkat edilmesi gereklidir: 

• Üretim sürecinin organizasyonu ve tanımı yapıldıktan sonra geçici üretim programı hazırlanır. • Ham madde ihtiyacı, stok ihtiyacı beklentisi ve maliyeti ve bunların döngüsü tespit edilmelidir. • Üretimin ve/veya ham madde kaynaklarının mevsimsel durumları göz önüne alınmalıdır. • Kalite kontrol tanımlamaları yapıldıktan sonra üretim sürecinde ekipman ihtiyacı ve özellikleri, satın alma, kapasite, tahmini fiyat, öngörülen ömür ve yıllık yıpranma tahminleri belirtilmelidir. • Üretimin ve ürünlerin yasal durumu belirtilmeli ve sertifikalandırma, resmi izinler alınmalıdır. • Üretim planı yazılırken arazi, bina yatırımları ile ilgili konular hesaba katılmalı ve inşaat ve ekipman yatırım planı dokümanında gösterilmelidir. • Personel ihtiyacı, üretim yapısı, sorumluluklar, piyasa eğitimi ve bedeli, diğer kurum ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapılmalıdır.

5. Yönetim Planı
Bu bölümde işletmede hangi birimlerin hangi işlerde olduğu, bu birimlerde kaç kişinin görev yapacağı ve bu kişilerin hiyerarşilerinin nasıl olduğu açıklanmalıdır. Birimlerin hangi görev ve sorumlulukta olacağı belirtildikten sonra işe alınacak personelin hangi özellik ve beceriye sahip olması gerektiği ortaya konulmalıdır.İşletmenin yasal yapısı ortaya konarak yönetim ve danışmanlarla ilgili bilgiler verilmelidir.

6. Finans Planı
İşletmenin öngörülen fon ve sermayesinden kaynakları temin ve kullanım şekline kadar tüm nakit ya da nakit olmayan kaynaklarıyla ilgili bilgiler bu bölümde yer alır. İş planını inceleyenler açısından bu bölümde işletmenin ne kadar kâr üreteceğini görmek önem arz etmektedir. Dolayısıyla yatırımcı nasıl bir potansiyelin olduğunu anlayabilmeli, bu- Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular için de rakamların sunumu ve rakamların oluşturulmasında kullanılan varsayımlar açık bir şekilde anlatılmalıdır. İşin genel görünümünü ve gelecekte arzulanan hâlini görmek isteyenlerin bu bölümdeki verilere bakması yeterlidir. Öngörülen bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosunu ekte vermesi daha uygundur.

7. Araştırma Ve Geliştirme
Bölümü Bu bölümde gösterilecek maliyet ve zaman testlerine bağlı olarak yapılacak tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin büyüklüğü ortaya konulur. Girişimci, detaylı bir araştırma geliştirme bölümüne sahip olmak için teknik destek almalıdır. Ayrıntılı planlar, taslaklar, çizimler genellikle hayati önem arz etmektedir. Bu bölümde araştırma ve geliştirme çalışmalarının tanımlanması ve iş fikrini geciktirebilecek güçlükler ortaya konulur. Ayrıca AR-GE bütçesi oluşturulmalı ve sunulmalıdır. Bu bölümün alt başlıklarında aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır:

 • Tasarım ve geliştirme faaliyetleriniz dikkatli bir şekilde tanımlandı mı? • Dışarıdan teknik destek alınacak mı? • Ne tür araştırmalara ihtiyaç duyulacak? • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin maliyeti ne kadar olacak? • Finans planında yer alan bütçeler içerisinde Ar-Ge bütçesi yer alıyor mu?

8. Önemli Riskler
Bölümü Bütün iş planlarında, işin yürütülme biçimi, ekonomik koşulların gelecekte alabileceği şekiller ve değişik şartlarda hareket tarzları konularından endüstri, piyasalar, işletme ve personele ilişkin risk unsurları, öngörüler ve problem teşkil edecek konular yer almalıdır. Beklenmeyen birtakım durumların ortaya çıkması halinde ise uygulamaya konulacak alternatif planlara sahip olunmalıdır.

9. Zaman Tablosu
Bölümü Zaman tablosundaki aralıklar üçer aylık, aylık ya da haftalık olarak verilebilir. Zaman tablosu detaylı hale geldikçe, yatırımcılar için daha iyi bir yatırım şansının olduğu ve alınacak riskin düştüğü görülecektir. Bu bölümde aşağıdaki sorulara cevap verilmelidir.

• İşletmenizin faaliyete geçmesi için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz? • Hedef ve amaçlarınız için zaman bölümlendirmesi yaptınız mı? • Faaliyetlerinizin her bir aşaması için son tarihleri belirlediniz mi?

10. Ekler
İş planının son bölümü eklere ayrılır. Burada, organizasyon şeması, kurucu ya da kurucuların ve yönetim ekibinin biyografileri, eğer varsa pazar araştırması ve finansal tablolara (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı tablosu vb.) yer verilir. Ayrıca ekler bölümüne şu ayrıntılar ve çalışmalarda eklenmelidir:

• Broşürler ve reklam malzemeleri, • Bulunulan sanayi iş kolu hakkında bilgiler, • Planlar ve mühendislik çizimleri, • Haritalar ve alan fotoğrafları, • Sahip olunan ya da alınacak ekipmanın detaylı listesi, • Kira ve kontrat kopyaları, • Gelecek müşterilerin destek mektubu, • Bu plandaki varsayımları destekleyecek diğer tüm malzemeler, • Pazar araştırma çalışmaları, • Borç için teminat olarak gösterilecek varlıkların listesi.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr