TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Teknopark Teşvikleri-Muafiyetleri

Mevzuatın Getirdiği Avantajlar

Ülkemizde yürütülen Araştırma geliştirme faaliyetlerini ve Üniversite-Sanayi İşbirliği'ni teşvik etmek amacıyla 2001 yılında yürürlüğe giren 4691 no'lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, özel sektör şirketlerini teknoloji tabanlı Ar-Ge projeleri geliştirmeye yönlendirebilmek ve bu şirketlerin emek-yoğun Ar-Ge süreçlerini destekleyebilmek için tasarlanmıştır.

itü teknopark

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Amacı (Madde 1.):


"Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır."

 

4691 no'lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren girişimci firmalara, çeşitli alanlarda vergi ve KDV muafiyeti avantajı sağlanmaktadır. Bu teşvikler aracılığıyla, ileri teknoloji üreten ve kullanan, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer ve istihdam sağlayan, uluslararası rekabet gücü yüksek firmaların oluşumu desteklenmektedir.

 

TGB Kanunu kapsamında,
 

Bölgede çalışan firmaların Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden;
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden;
Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den;
31.12.2023 tarihine kadar müstesnadır.


Ayrıca,

 

Sigorta Primi Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden istisna olan personelilerin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta pirimi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izniyle, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,
 

Teknopark’ta şirket kurabilir,
Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.
Ancak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki vergisel muafiyetler bu bölgelerde yer almak için tek ve en önemli koşul olarak değerlendirilmemelidir. Birçok dünya örneğinde de olduğu üzere, vergisel muafiyetler olmasa bile bölgedeki pek çok avantaj bir şirketin Teknopark'ta yer alması için yeterlidir. 

İLGİLİ DOKÜMANLAR


site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr